Karty charakterystyk

Karty charakterystyk (Material Safety Data Sheet, MSDS) substancji chemicznych są dostępne na stronach producentów (np. Sigma Aldrich, Chempur, Avantor, Merck, TCI) oraz są dostępne na pracowni, w formie wydruków.

Nifedypina:
2-Nitrobenzaldehyd
Acetylooctan metylu
Octan amonu
Etanol
Dichlorometan
Heksan

Fenytoina:
Dibenzoil
Mocznik
Etanol 96%
Wodorotlenek sodu
Kwas solny

Izoniazyd:
Kwas izonikotynowy
Kwas siarkowy
Etanol
Amoniak 25%
Toluen
Wodzian hydrazyny 60%
Siarczan sodu
Siarczan magnezu
Kwas acetylosalicylowy:
Kwas salicylowy
Bezwodnik octowy
Toluen

Sulfanilamid:
Kwas chlorosulfonowy
Acetanilid
Amoniak 25%
Kwas solny

Witamina PP:
Kwas nikotynowy
Metanol
Kwas siarkowy
Wodorotlenek sodowy
Toluen
Amoniak 25%
Aceton

Cholamid:
Kwas nikotynowy
Metanol
Kwas siarkowy
Wodorotlenek sodowy
Toluen
Amoniak 25%
Aceton
Formalina
Węglan sodowy bezw.
Etanol

Anestezyna:
p-Nitrotoluen
Manganian (VII) potasowy
Kwas solny
Etanol
Kwas siarkowy
Węglan sodowy
Żelazo
Amoniak 25%

Anestezyna wersja II:
p-Toluidyna
Lodowaty kwas octowy
Etanol
Nadmanganian potasu
Siarczan magnezu
Kwas solny 18%
Amoniak 15%

Propranolol:
α-Naftol
Wodorotlenek sodowy
Epichlorohydryna
Toluen
Izopropyloamina
Octan etylu

Etenzamid:
Kwas salicylowy
Metanol
Kwas siarkowy stężony
Tetrachloroetylen
Węglan sodu
Amoniak 25%
Wodorowęglan sodu
Wodorotlenek sodu
Bromoetan
Etanol

Pliki
SDS