Elementy Inżynierii Procesowej - Biotechnologia Przemysłowa

Elementy Inżynierii Procesowej – Biotechnologia Przemysłowa (35 godz.)
Tematy wykładów (10 godz., semestr IX)
 1. Typy bioreaktorów stosowanych w biotechnologii przemysłowej, systemy gaszenia piany, sposoby przenoszenia energii, bioreaktory do procesów z biokatalizatorami unieruchomionymi, bioreaktory membranowe.
 2. Procesy jednostkowe w biosyntezie: mieszanie, ogrzewanie i inne.
 3. Zachowanie warunków sterylnych w biotechnologii.
 4. Definicje procesów "Upstream" oraz "Downstream" w biotechnologii przemysłowej.Biosynteza i izolacja produktu. Wydajność procesów i jej obliczenia.
 5. Technologia otrzymywania na drodze biosyntezy białkowych substancji leczniczych.
 6. Regulacja procesów biosyntezy idiolitów poprzez modyfikację warunków biosyntezy, do­bór podłoży hodowlanych. Stymulatory wzrostu drobnoustrojów, prekursory biosyntezy.
 7. Technologia procesów biosyntezy antybiotyków na przykładzie otrzymywania β-laktamów i makrolidów.
 8. Technologia wytwarzania substancji specyficznych: biosynteza i produkcja witamin.
 9. Biosynteza i nadprodukcja aminokwasów przez niektóre szczepy drobnoustrojów,
 10. Produkcja SCP.
 11. 9. Biotechnologia w ochronie środowiska. Drobnoustroje metanotroficzne. Produkcja bio­gazu i biopaliw.
Prezentacje z wykładów w plikach pdf do pobrania, znajdują się na dole strony.

Tematy ćwiczeń (25 godz., semestr IX)

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z metodyką przeprowadzenia pełnego cyklu biosyntezy substancji farmakologicznie czynnej w wyniku hodowli wgłębnej, która jest najczęściej prowadzonym procesem biosyntezy przemysłowej. W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z przygotowaniem, prowadzeniem i kontrolą procesu biotechnologicznego.
Ćwiczenia obejmują tygodniowy blok z całodobową kontrolą bioprocesu. Zajęcia obejmują przygo­towanie podłoży hodowlanych, przygotowanie zaszczepu do hodowli głębinowej w bioreak­torze, przygotowanie bioreaktora do hodowli wgłębnej, następnie zaszczepienie fermentora. Hodowle prowadzone są w bioreaktorach z mieszaniem mechanicz­nym oraz z mieszaniem powietrznym (tair-lift) o pojemności 10 l i 5l.
W trakcie ćwiczeń prowadzona jest kontrola parametrów procesu. Badana jest kinetyka biosyntezy produktu poprzez jego izolację i oznaczanie w pobieranych w trakcie biosyntezy próbkach biomasy.
ZALACZNIKI